Kalkulator opsyen saham percuma muat turun


Perisian disediakan "sebagaimana adanya" dan "tersedia" tanpa jaminan apa-apa jenis, sama ada secara nyata atau tersirat, termasuk tetapi tidak terhad kepada apa-apa jaminan kebolehdagangan atau kesesuaian waranti tersirat untuk tujuan tertentu, tanpa mengira sama ada IB tahu atau mempunyai alasan untuk mengetahui keperluan khusus anda. Di samping itu, IB atau mana-mana orang lain tidak membuat apa-apa representasi berkenaan dengan Perisian dan IB dengan jelas menafikan semua waranti.

Anda bersetuju untuk tidak mengubah, menyesuaikan, menggabungkan, menyusun semula, membongkar, memuat naik, menyiarkan, membatalkan kejuruteraan Perisian atau mengambil bahagian dalam mana-mana aktiviti terdahulu. Lesen ini hanya boleh diubah suai atau dipinda secara bertulis, yang ditandatangani oleh anda dan IB.

Perjanjian lesen antara anda dan IB mengawal hak anda untuk menggunakan Perisian ini. Perisian ini adalah harta intelektual IB dan semua hak yang tidak diberikan secara khusus kepada anda di bawah ini dikhaskan oleh IB. Anda dengan ini diberikan hak bukan eksklusif untuk menggunakan Perisian. Anda bersetuju untuk tidak menyalin, menerbitkan, menghantar, memindahkan, melesen, menjual, mengeluarkan, mengubah, mendistribusikan, memaparkan, membuat kerja terbitan daripada, atau mengeksploitasi Perisian dalam apa cara sekalipun.

Sila baca dengan teliti. Dengan menggunakan perisian ini, anda bersetuju untuk terikat pada terma dan syarat yang ditetapkan dalam perjanjian ini. Terma dan Syarat Kalkulator Pilihan Interaktif Broker dan perisian lain, termasuk tetapi tidak terhad kepada Aplikasi atau widget yang boleh dimuat turun yang disediakan oleh Interactive Brokers LLC "IB" untuk memuat turun "Perisian", disediakan untuk tujuan pendidikan sahaja untuk membantu anda dalam mempelajari tentang pilihan dan nilai saksama teoretikal mereka.

Lesen ini akan ditamatkan secara automatik sekiranya anda melanggar mana-mana terma dan mungkin ditamatkan oleh IB untuk apa-apa sebab tanpa notis. Lesen ini merupakan perjanjian akhir, lengkap dan eksklusif pihak-pihak berkenaan dengan Perisian.

Kalkulator opsyen saham percuma muat turun

Untuk pemudahan, pengiraan tidak termasuk pertimbangan cukai, keperluan margin, komisen, kos transaksi atau faktor lain. Pertimbangan-pertimbangan ini boleh menjejaskan akibat ekonomi dari sebarang transaksi dan harus dipertimbangkan dengan teliti sebelum berdagang dalam kontrak pilihan.

Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk penggunaan Perisian anda. Jika jaminan tersirat tidak boleh ditolak di bawah undang-undang yang berkenaan, maka apa-apa jaminan tersirat adalah terhad dalam tempoh kepada tempoh tiga puluh 30 hari dari tarikh Perisian mula diakses oleh pengguna akhir.

Tiada pernyataan oleh IB yang berkaitan dengan Aplikasi ini atau sebaliknya harus ditafsirkan sebagai permintaan atau cadangan untuk membeli atau menjual apa-apa keselamatan atau untuk memberi apa-apa nasihat pelaburan. Pilihan melibatkan risiko dan tidak sesuai untuk semua pelabur. Untuk maklumat lanjut, baca "Ciri-ciri dan Risiko Pilihan Standard". Untuk salinan, lawati interactivebrokers.

Ia tidak direka untuk memberikan nasihat pelaburan, dan tidak perlu membuat keputusan pelaburan semata-mata berdasarkan perhitungan, nilai, atau maklumat lain yang diperoleh dari Perisian. Pengiraan yang diperolehi dari Perisian adalah berdasarkan kepada model matematik yang menggabungkan pelbagai anggapan, yang sebahagiannya mungkin tidak terpakai di pasaran pada masa pengiraan, dan harga yang dihasilkan mungkin berbeza dari harga sebenar atau harga yang dikira oleh yang lain model matematik.Kalkulator opsyen saham percuma muat turun

Baik IB atau mana-mana orang lain tidak akan bertanggungjawab kepada anda untuk ganti rugi dalam apa jua keadaan termasuk, tanpa batasan, apa-apa kehilangan keuntungan, kehilangan simpanan, kerosakan data atau lain-lain yang bersampingan, langsung, tidak langsung, khas, punitif, berbangkit atau kerugian lain atau ganti rugi apa-apa jenis yang timbul daripada penggunaan atau pelaksanaan Perisian, walaupun IB atau mana-mana orang lain telah dinasihatkan tentang kemungkinan kerosakan atau tuntutan itu oleh mana-mana pihak ketiga.

Anda bersetuju untuk tidak menyalin, menerbitkan, menghantar, memindahkan, melesen, menjual, mengeluarkan, mengubah, mendistribusikan, memaparkan, membuat kerja terbitan daripada, atau mengeksploitasi Perisian dalam apa cara sekalipun. Langkah 6: Jadi jika anda mempunyai masalah dengan kalkulator, sila lawati halaman sokongan di Mathway, Kalkulator opsyen saham percuma muat turun. Masukkan harga mogok sesaham opsyen yang anda berikan. Dengan menggunakan perisian ini, anda bersetuju untuk terikat pada terma dan syarat yang ditetapkan dalam perjanjian ini. Tip Alat Popup: Dan kerana saya tidak menciptanya, saya tidak mempunyai akses kepada kod untuk menetapkan sebarang masalah yang mungkin anda alami. Jika jaminan tersirat tidak boleh ditolak di bawah undang-undang yang dikenakan, maka mana-mana Kalkulator opsyen saham percuma muat turun waranti terhad dalam tempoh kepada tempoh tiga puluh 30 hari dari tarikh Perisian mula diakses oleh pengguna akhir. Untuk memuatkan entri yang disimpan sebelumnya, klik atau ketuk tab Data dan pilih rekod data yang disimpan dari menu lungsur.

Di samping itu, sebelum membeli atau menjual opsyen, tentukan sama ada urus niaga tertentu adalah tepat untuk keadaan kewangan anda, objektif pelaburan, pengalaman, dan toleransi risiko.